ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZS)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 320
tel.: (+48) 32 31 71 313
fax: (+48) 32 22 22 565
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Barbara Mucha
tel.: (+48) 32 317 11 07
pokój: 324
Zakres działań:
  • Realizacja zadań własnych gminy i powiatu obejmujących sprawy: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, ochrony i promocji zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonywanych na podstawie:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- koordynacja i nadzór nad sprawami z zakresu pomocy społecznej należącymi do zadań własnych gminy i powiatu, współpraca w tym zakresie z jednostkami systemu pomocy społecznej,

- przygotowywanie projektów aktów prawnych organów miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej, w tym  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej,

- diagnozowanie problemów społecznych i podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb społecznych na terenie miasta,

- opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej w oparciu o sprawozdania przedstawiane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-  ogłaszanie w dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej

b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

-  współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, środowiskiem lokalnym, instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji zadań i programów wspierania rodziny, tworzenia i rozwoju systemu opieki nad dzieckiem oraz rozwoju pieczy zastępczej,

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,

- przygotowywanie i zawieranie porozumień w zakresie ponoszenia odpłatności z tytułu pobytu dzieci z miasta Mysłowice w placówkach opiekuńczo–wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,

- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym przygotowywanie projektów aktów prawnych organów miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Domu Dziecka,

- wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- ogłaszanie w dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

d) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

- przygotowywanie projektów aktów prawnych organów miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania żłobka miejskiego, prowadzonego przez gminę,

- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu oraz decyzji o wykreśleniu z rejestru,

- prowadzenie wykazu dziennych opiekunów oraz wykreślenie z wykazu,

- wykonywanie czynności nadzorczych w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad podmiotami prowadzącymi żłobek, klub dziecięcy oraz podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna,

- przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących finansowania zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, przekazywanie i rozliczanie dotacji,

- sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

e) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sferze ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeprowadzanie postępowań konkursowych, zlecenie realizacji zadań publicznych i rozliczanie dotacji,

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

f) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- inicjowanie przedsięwzięć oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

- wspomagania działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych,

- koordynacja realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- obsługa Miejskiej Komisji Problemów Alkoholowych,

- zapewnienie miejsc w izbie wytrzeźwień dla mieszkańców miasta Mysłowice.

g) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

- inicjowanie przedsięwzięć oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży,

- wspomagania działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

- koordynacja realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

h) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

- przygotowywanie projektów aktów prawnych organów miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami -   Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Szpitala Nr 2 i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego,

- przygotowywanie dokumentów dotyczących uzyskania zgody przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie
w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych,

- przygotowanie dokumentacji w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

- przygotowywanie oraz rozliczanie umów o przekazanie środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą.

i) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

- organizacja i koordynacja spraw z zakresu ochrony zdrowia należących do zadań własnych gminy i współpraca w tym zakresie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

- opracowanie i realizacja programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym  przeprowadzanie postępowań konkursowych na wybór realizatorów programów, przygotowywanie umów na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz kontrola ich realizacji oraz rozliczeń,

- podejmowanie działań i przedsięwzięć w zakresie zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,

- przekazywanie właściwym organom informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej,

- inicjowanie, podejmowanie i monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców,

- podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych na terenie miasta,

j) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

- przygotowywanie projektów aktów prawnych organów miasta  i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie polityki rynku pracy,

- współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy

k) ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujących rehabilitację zawodową i rehabilitację społeczną, a także opracowywania programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

- przygotowywanie projektów aktów prawnych i innych niezbędnych dokumentów dotyczących podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacja planu i sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych,

- współpraca z Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,

- przygotowywanie i zawieranie  porozumień w zakresie ponoszenia odpłatności (udział powiatu w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu) z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Mysłowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu.

l) ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne:

- ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych dostosowanych do potrzeb ludności i zapewnienie dostępności do świadczeń w porze nocnej w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy,

m)     ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

- podejmowanie działań w zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,

- zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi opieki oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, w  tym zapewnienie usług o odpowiednim standardzie w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz środowiskowym domu samopomocy.

n) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

- przedkładanie radzie powiatu informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta, przygotowanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

- współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

o) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych:

- wydawanie pozwoleń, po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania w miejscu obejmującym teren miasta Mysłowice.

  • Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

  • Realizacja zadań zleconych wynikających z rządowych programów.
  • Przygotowanie projektu budżetu, planowanie i realizacja wydatków w zakresie działań wydziału,
  • Współpraca z podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą na terenie Miasta Mysłowice,
  • Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym prowadzenie czynności merytoryczno–organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oraz wnioskowania o nagrody, premie lub kary dla dyrektorów jednostek, a także kontrola realizacji zadań w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych:

a)       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

b)      Dom Pomocy Społecznej,

c)       Dom Dziecka im. św. Ojca Pio,

d)      Żłobek Miejski,

e)       Powiatowy Urząd Pracy,

f)        SPZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia,

g)      PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno–Opiekuńczy.

Komórki podległe:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa