ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (PO)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 103
tel.: (+48) 32 317 12 10
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Grażyna Wojciechowska
tel.: (+48) 32 317 12 10
Zakres działań:
 • Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych dot. osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości.
 • Prowadzenie rejestrów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych.
 • Prowadzenie rejestrów przypisów, odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych.
 • Uzgadnianie stanu faktycznego i stanu kont podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych z zapisem:

a) ewidencji gruntów i budynków,

b) ewidencji działalności gospodarczej,

c) ewidencji prowadzonych przez ZUS i KRUS,

d) ewidencji rejestrów pojazdów.

 • Prowadzenie ewidencji opłaty skarbowej, a także dokonywanie wymiaru oraz poboru opłaty skarbowej.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);
 • Załatwianie wszystkich spraw i realizacja obowiązków wynikających z ustaw podatkowych nakładających na Prezydenta Miasta Mysłowice obowiązki jako organu podatkowego w zakresie podatków i opłat  lokalnych, tj.:

a) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,

b) podatku od środków transportowych,

c) opłaty targowej,

d) opłaty od posiadania psów,

e) opłaty skarbowej.

 • Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.
 • Prowadzenie czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.).
 • Przygotowywanie interpretacji podatkowych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).
 • Wykonywanie czynności w trybie pomocy administracyjnej na rzecz innych organów podatkowych.
 • Przestrzeganie terminowej realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w tym podejmowanie działań związanych z windykacją zaległości (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych poprzez wnioskowanie o wpis hipoteki, czy zastawu skarbowego).
 • Prowadzenie kasy – przyjmowanie wpłat należności w zakresie realizowanych zadań, a także opłaty eksploatacyjnej.
 • Wydawanie zaświadczeń w podatkach i opłatach lokalnych.
 • Wydawanie zaświadczeń w przedmiocie figurowanie w ewidencji podatników, wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawy.
 • Przygotowywanie wniosków dla PFRON w sprawie przyznanej subwencji z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych dochodów Miasta.
 • Przygotowywanie projektów opinii Prezydenta w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie ulg w poborze należności realizowanych przez Urząd Skarbowy, a stanowiące w całości dochód gminy.
 • Bieżąca obsługa podatników.
 • Prowadzenie postępowań i załatwianie spraw w zakresie udzielania ulg osobom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej i przygotowywanie w tym zakresie projektów stosownych rozstrzygnięć.
 • Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem pomocy publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz zasad stosowania art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wraz z aktami wykonawczymi statutowych instytucji Unii, w tym w szczególności sporządzanie projektów rozstrzygnięć w w/w sprawach.
 • W zakresie postępowań związanych z udzielaniem pomocy publicznej przez inne wydziały Urzędu Miasta Mysłowice – wydawanie opinii i zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań o udzieleniu (nie udzieleniu) pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP oraz Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej, o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych oraz zbiorczych informacji o ulgach w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa