ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Organizacyjny (OR)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 303
tel.: (+48) 32 317 13 18
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Marta Jabłczyńska
pokój: 304
 • Sprawy szkoleniowe

tel. (+48) 32 317 13 19
e-mail: d.wrobel@um.myslowice.pl

 • Sprawy kadrowe

tel. (+48) 32 317 13 19
e-mail: g.duda@um.myslowice.pl

Zakres działań:
 • Prowadzenie spraw i akt osobowych pracowników Urzędu oraz spraw emerytalno-rentowych.
 • Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 • Współpraca z Wydziałem Budżetu w zakresie planowania i gospodarki funduszem płac w Urzędzie.
 • Planowanie i gospodarka funduszem świadczeń socjalnych.
 • Prowadzenie rejestru i i gromadzenie zarządzeń Prezydenta.
 • Organizacja prac związanych z okresowymi ocenami pracowników samorządowych.
 • Organizacja szkoleń pracowników Urzędu.
 • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z zadaniami Prezydenta przy wyborach do:

a) organów samorządu terytorialnego,

b) Sejmu i Senatu RP,

c) Prezydenta RP,

d) Parlamentu Europejskiego.

 • Organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Zarządzeniem Prezydenta.
 • Przekazywanie do wykonywania aktów prawnych Rady i Prezydenta właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym.
 • Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta.
 • Rejestracja upoważnień Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Obsługa kancelaryjno – biurowa sekretariatów Prezydenta i jego Zastępców.
 • Nadzór nad prowadzeniem korespondencji z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentacji (e-SOD).
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej.
 • Przyjmowanie, wysyłanie, rejestracja, segregacja oraz przekazywanie korespondencji.
 • Prowadzenie portierni ogólnej w Urzędzie.
 • Prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem Biura Obsługi Mieszkańca, w tym:

a) udzielanie informacji o zakresie działania Biura Obsługi Mieszkańca i Urzędu Miasta,

b) wydawanie druków niezbędnych do załatwiania spraw,

c) wykonywanie kserokopii dla potrzeb biura, jak również dla potrzeb klientów.

 • Przygotowywanie projektu budżetu Urzędu w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego.
 • Planowanie i realizacja wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu.
 • Prowadzenie powielarni urzędu.
 • Organizacja spraw związanych z bieżącym utrzymaniem siedziby Urzędu.
 • Zapewnienie ciągłości świadczeń dla Urzędu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.
 • Zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek służbowych.
 • Prenumerata i rozdział wydawnictw fachowych, prasy i książek.
 • Prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych gminy i powiatu.
 • Przyjmowanie i przedstawianie do analizy Prezydentowi oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania.
 • Przekazywanie do Kancelarii Prezydenta Miasta części jawnej oświadczeń majątkowych przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywanie ich właściwemu Urzędowi Skarbowemu.
 • Prowadzenie wykazu podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieściągalne grzywny.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa