ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Edukacji (ED)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 323
tel.: (+48) 32 31 71 340
fax: (+48) 32 22 22 565
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Aleksandra Żołna
tel.: (+48) 32 31 71 230
pokój: 327
Zakres działań:
  • Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania w ramach zadań własnych gminy:

a) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, bieżącą działalnością, likwidacją, zmianą stopnia organizacji i przekształcaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz przygotowywanie stosownych aktów prawnych w tym zakresie,

b) sprawdzanie pod względem merytorycznym i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,

c) koordynacja polityki kadrowej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach,

d) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,

e) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach wstrzymania przez dyrektora uchwały Rady Pedagogicznej i uchwały Rady Pedagogicznej o odwołanie dyrektora w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przedstawianie Prezydentowi propozycji rozstrzygnięć w tym zakresie,

f) przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi projektów opinii w sprawie powołania na stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, których obsada należy do kompetencji dyrektora,

g) weryfikacja pod względem formalnym wniosków o wyrażenie zgody na założenie publicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum przez osoby prawne lub fizyczne oraz przygotowywanie projektów uchwał Rady w tym przedmiocie,

h) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego dzieci w wieku 16 – 18 lat zamieszkałych na terenie gminy i kontrola tego obowiązku,

i) prowadzenie egzekucji, o której mowa w art. 20 ustawy o systemie oświaty,

j) prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przygotowywanie decyzji w sprawach odmowy wpisu i wykreślenia z ewidencji,

k) przygotowywanie decyzji w sprawach cofnięcia uprawnień szkoły publicznej niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom,

l) przygotowywanie zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady w sprawie zasad dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz prowadzenie spraw związanych z ich dotowaniem,

m) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

n) przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

o) prowadzenie wszystkich spraw związanych z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach,

p) współpraca z dyrektorami w zakresie planowania budżetu, finansowania działalności i opracowywania planu remontów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,

q) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniom, o których mowa w art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty,

r) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

s) przygotowanie i nadzorowanie realizacji porozumień w sprawie finansowania przez gminę Mysłowice i inne gminy dotacji wynikających
z art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty,

t) prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorem nad prawidłową realizacją doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy oraz organizowanie dla nich doradztwa metodycznego,

u) prowadzenie baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej,

v) współpraca z organami administracji rządowej, funduszami i innymi organizacjami w sprawach dotyczących pozyskiwania środków na zadania oświatowe,

w) nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem gminy przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz dochodami z tego tytułu.

x) prowadzenie spraw związanych z organizacją nauczania indywidualnego w szkołach,

y) prowadzenie spraw związanych z organizacją wczesnego wspomagania wynikających z porozumienia z dyrektorami placówek,

z) realizacja zadań wynikających z Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Mysłowic na lata 2009-2014,

aa) prowadzenie spraw związanych z zasadami wynagradzania nauczycieli w tym prowadzenie uzgodnień ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli oraz przygotowanie stosownych projektów aktów prawa miejscowego,

bb) przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym oraz nadzór nad realizacją i rozliczaniem dotacji wynikających z zawartych porozumień z innymi jednostkami oraz wojewodą,

cc) bieżący nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w tym kontrole ogólne i problemowe,

dd)   przygotowanie regulacji prawnych dot. odpłatności za przedszkola i stołówki szkolne w szkołach podstawowych i gimnazjach,

ee) prowadzenie pod względem formalnym i organizacyjnym spraw związanych z oceną pracy dyrektora szkoły,

ff) nadzór nad realizacją i kontrola organizacji wypoczynku w szkołach.

  • Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania w ramach zadań własnych powiatu:

a) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, bieżącą działalnością, likwidacją, zmianą stopnia organizacji i przekształcaniem szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych, sportowych i placówek wymienionych w art. 2 pkt. 3 – 5 i 7 ustawy o systemie oświaty oraz przygotowywanie stosownych aktów prawnych w tym zakresie,

b) sprawdzanie pod względem merytorycznym i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi zbiorczych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a,

c) koordynacja polityki kadrowej w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 2 lit.a,

d) wnioskowanie do Prezydenta w sprawie karania i nagradzania dyrektorów szkół i placówek wymienionych w pkt. 2a,

e) prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a,

f) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach wstrzymania przez dyrektora uchwały Rady Pedagogicznej i uchwały Rady Pedagogicznej o odwołaniu dyrektora w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 2 lit.a oraz przedstawianie Prezydentowi propozycji rozstrzygnięć w tym zakresie,

g) przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi projektów opinii w sprawie powołania na stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 2 lit.a, których obsada należy do kompetencji dyrektora,

h) weryfikacja pod względem formalnym wniosków o wyrażenie zgody na założenie publicznej szkoły ponadgimnazjalnej złożonych przez osoby prawne i fizyczne oraz przygotowywanie uchwał Rady w tym przedmiocie,

i) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a oraz przygotowywanie decyzji w sprawach odmowy wpisu i wykreśleniu z ewidencji,

j) przygotowywanie decyzji o nadaniu i cofnięciu uprawnień szkoły publicznej szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej,

k) przygotowywanie zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady w sprawie zasad dotowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych, szkół ponadgimnazjalnych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt.3 - 5 i 7 ustawy o systemie oświaty oraz prowadzenie spraw związanych z ich dotowaniem,

l) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych,

m) przejmowanie dokumentacji likwidowanych szkół i placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a,

n) prowadzenie wszystkich spraw związanych z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 2 lit.a,

o) współpraca z dyrektorami w zakresie planowania budżetu, finansowania działalności i opracowywania planu remontów szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a,

p) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

q) zapewnianie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dla uczniów,
o których mowa w art. 71b ustawy o systemie oświaty.

r) realizacja kontaktów międzynarodowych w dziedzinie edukacji,

s) prowadzenie spraw związanych z organizacją nauczania indywidualnego w szkołach,

t) prowadzenie spraw związanych z organizacją wczesnego wspomagania wynikających z porozumienia z dyrektorami placówek,

u) załatwianie spraw związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego, w tym przygotowanie skierowania do właściwej szkoły, placówki lub ośrodka

v) prowadzenie spraw związanych z zasadami wynagradzania nauczycieli w tym prowadzenie uzgodnień ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli oraz przygotowanie stosownych projektów aktów prawa miejscowego,

w) przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym oraz nadzór nad realizacją i rozliczaniem dotacji wynikających z zawartych porozumień z innymi jednostkami oraz wojewodą,

x) bieżący nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w tym kontrole ogólne i problemowe,

y) prowadzenie pod względem formalnym i organizacyjnym spraw związanych z oceną pracy dyrektora szkoły lub placówki,

z) przygotowanie regulacji prawnych dotyczących odpłatności za stołówki szkolne.

  • Wnioskowanie do Prezydenta w sprawach nagradzania i karania dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także innych wskazanych w pkt. 2 lit. a.
Komórki podległe:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa