ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Budżetu (BU)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 104
tel.: (+48) 32 317 13 03
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Skrabnik Miasta
Lidia Łazarczyk
tel.: (+48) 32 317 12 04, 32 317 13 14
pokój: 207
Zakres działań:
 • Opracowywanie projektu budżetu w oparciu o założenia do budżetu oraz materiały określone w § 26 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Opracowywanie uchwał Rady w sprawie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • pracowywanie planu wykonawczego budżetu.
 • Weryfikacja projektów planów finansowych oraz planów finansowych wydziałów oraz zespołów/biur w zakresie zgodności odpowiednio z projektem budżetu oraz uchwały w sprawie budżetu.
 • Prowadzenie ewidencji zmian planu budżetu.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta w zakresie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Nadzór nad realizacją budżetu.
 • Opracowywanie analiz zdolności kredytowej w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz prowadzenie postępowań w zakresie zaciągniętych kredytów.
 • Obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 • Prowadzenie rachunkowości organu finansowego miasta według odrębnego planu kont.
 • Opracowanie jednostkowej, zbiorczej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz bilansu z wykonania budżetu, bilansu skonsolidowanego, zbiorczych sprawozdań finansowych.
 • Opracowywanie informacji opisowych z przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o materiały określone w § 26.
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej.
 • Opracowywanie rozliczeń z tytułu realizacji zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej.
 • Analiza i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie otrzymanych dotacji celowych.
 • Opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu.
 • Realizacja budżetu w ramach przydzielonych wydziałowi zadań określonych w planie wykonawczym budżetu.
 • Opracowywanie informacji publikowanych na stronie BIP w zakresie działania Wydziału.
 • Lokowanie wolnych środków obrotowych.
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej oraz Skarbu Państwa według odrębnego planu kont.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i podatków pracowników Urzędu.
 • Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji rozliczeniowej w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Realizacja przelewów bankowych, w tym przekazywanie środków dla jednostek budżetowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych włącznie z określeniem ich wartości oraz wyposażenia Urzędu.
 • Prowadzenie kas Urzędu.
 • Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji podatkowych.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa