ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego (BP)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 12 65
ul. Mikołowska 50M, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 316 00 40/41
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Sandra Jędrzejas
tel.: (+48) 32 316 00 42

Struktura organizacyjna:

  • Naczelnik Wydziału,
  • Stanowiska ds. realizacji zadań wydziału.
Zakres działań:
  • Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego należy wykonywanie zadań w sprawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, należących na mocy przepisów prawa do zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie i powiatowi oraz Prezydentowi Miasta, a w szczególności:

a) w sprawach zarządzania kryzysowego określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1166), 

b) w sprawach związanych z przygotowaniem warunków niezbędnych do podjęcia i kierowania przez Prezydenta Miasta działaniami prowadzonymi na terenie miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 333),

c) w sprawach związanych z realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., Nr 461 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tej ustawy przez właściwe organy, a w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.), z wyłączeniem zadań związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz organizacją akcji kurierskiej administracji terenowej,

d) w sprawach związanych z realizacją zadań nałożonych na gminę, powiat i Prezydenta Miasta określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) w tym:

- przygotowywanie projektu opinii Prezydenta w sprawie powołania i odwołania Komendanta Miejskiego Policji oraz mianowania i zwalniania kierownika rewiru dzielnicowych,

- przygotowywanie propozycji i wniosków do projektu budżetu miasta dotyczących uczestnictwa miasta w pokrywaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Policji, o których mowa w art.13 ust. 3, 4 i 4a ustawy o Policji,

- przygotowanie propozycji wniosków Prezydenta w sprawie żądania przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym oraz podjęcia działań, o których mowa w art. 11 ustawy o Policji,

e) w sprawach związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Prezydenta w stosunku do Komendanta Miejskiego PSP, o którym mowa w art. 35 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1340, z późn. zm.), a także przygotowaniem zawiadomienia o konieczności podjęcia przez Państwową Straż Pożarną czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 23 i nast. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1340, z późn. zm.) oraz przygotowaniem wniosków do projektu budżetu miasta dotyczących pokrywania części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, 

f) w sprawach związanych z zapewnieniem realizacji przez Prezydenta zadań gminy i powiatu określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380, z późn. zm.), w tym:

- zapewnienie warunków umożliwiających Prezydentowi Miasta koordynację funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta w zakresie ustalonym przez wojewodę,

- przygotowanie propozycji projektu i realizacja budżetu miasta w zakresie pokrywania kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej,

g) w sprawach związanych z zapewnieniem porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.),

h) w sprawach związanych z utworzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku oraz jej funkcjonowaniem w zakresie określonym przez ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.),

i) w sprawach związanych z przekazywaniem wojewodzie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 757),

j) w sprawach związanych z ochroną zabytków i opiece nad zabytkami określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tej ustawy przez właściwe organy, a w szczególności z § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2004 r., Nr 212, poz. 2153).

k) w sprawach dotyczących udzielania osobom fizycznym ulg w spłacie należności pieniężnych z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską Mysłowice – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.)

l) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach,

ł) realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa