ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania (AB)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 13 21
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Dominik Lorenc
tel.: (+48) 32 317 12 14
pokój: 108b
Zakres działań:
 • Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wyrysów i wypisów z: obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych nieobowiązujących,
 • Określanie zasad architektonicznych i urbanistycznych, jakimi należy się kierować przy nadbudowach, przebudowach i rozbudowach obiektów,
 • Realizacja zadań administracji architektoniczno - budowlanej określonych Prawem budowlanym,
 • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie:
 1. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy a także wymaganiami ochrony środowiska,
 2. zgodności projektu zagospodarowania terenu z przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi,
 3. kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń
 4. i sprawdzeń,
 5. wykonania projektu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualny wpis do właściwej Izby.
 • Prowadzenie postępowań i zatwierdzanie projektów budowlanych oraz wydawanie decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę, rozbudowę, względnie przebudowę, zmianę sposobu użytkowania lub rozbiórkę obiektu lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, a także decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę, o zmianie pozwolenia na budowę, umorzeniu postępowania i wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń dot. budowy/rozbiórki obiektów i robót budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę) i wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu, lub decyzji wnoszących sprzeciw do zgłoszenia.
 • Prowadzenie postępowań wznowieniowych.
 • Prowadzenie postępowań i występowanie do właściwego Ministra zgodnie z z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o udzielenie Prezydentowi upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań i wydawanie postanowień w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym.
 • Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o konieczności wejścia na teren nieruchomości w oparciu o  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS i GUNB.
 • Obsługa systemu RWDZ – codzienna aktualizacja danych dostępnych na stronie internetowej http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/.
 • Rejestracja dzienników budowy.
 • Planowanie strategiczne i przestrzenne  rozwoju Miasta.
 • Udział w pracach planowania strategicznego o zasięgu ponadlokalnym.
 • Koordynowanie spraw związanych z działalnością Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
 • Koordynacja i opiniowanie planów rozwojowych Miasta z planami jednostek administracji rządowej i samorządowej,
 • Zbieranie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji o mieście dla potrzeb zarządzania miastem, opracowanie raportu o stanie Miasta oraz innych danych dla potrzeb zarządzania miastem,
 • Współpraca pod względem formalnym w sprawach przygotowania i opracowania projektów branżowych strategii, programów operacyjnych i planów:
 1. rozwoju układu komunikacyjnego Miasta w odniesieniu lokalnym jak i powiązań regionalnych,
 2. rozwoju sieci drogowej oraz planów finansowania budowy i ochrony dróg, a także obiektów mostowych i drogowych obiektów inżynierskich,
 3. rozwoju miejskich sieci wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych,
 4. zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta lub jego części w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają pełnego zaopatrzenia,
 5. budowy i remontów sieci uzbrojenia pod i naziemnego usytuowanych w pasie drogowym,
 6. uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów przeznaczonych pod inwestycje.
 • Współpraca i monitorowanie przygotowania oraz wdrażania programów sektorowych dla realizacji strategii rozwoju Miasta.
 • Koordynacja planistyczna spraw związanych z planami przebiegu na terenie Miasta Drogowej Trasy Średnicowej.
 • Dokonywanie okresowej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności oceny postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności dokumentów planistycznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem zmian i aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Opracowywanie wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Opracowywanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przechowywanie oryginałów obowiązujących, uchylonych i nieobowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Opracowywanie studiów przedprojektowych i koncepcji zagospodarowania przestrzennego wskazanych terenów-obszarów gminy. Koordynacja prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 • Prowadzenie spraw, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustalania wysokości odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości lub jednorazowej opłaty na skutek jej wzrostu, będących wynikiem uchwalenia planu miejscowego albo jego zmiany.
 • Tworzenie we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 • Inicjowanie, konsultowanie wdrażanie i monitorowanie wszelkich działań mających na celu rozwój komunikacji rowerowej.
 • Koordynacja spraw związanych z opracowaniem, monitorowaniem i wdrażaniem Miejskiego Programu Rewitalizacji.
 • Wykonywanie zadań związanych z opieką i ochroną zabytków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Realizacja zadań wynikających z przepisów Ustawy z dnia 05.07. 2018r. o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa