ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 13 21
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Zygmunt
tel.: (+48) 32 317 12 03
Zakres działań:
  • Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wyrysów i wypisów z: obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych nieobowiązujących.
  • Określanie zasad architektonicznych i urbanistycznych jakimi należy się kierować przy nadbudowach, przebudowach i rozbudowach obiektów.
  • Realizacja zadań administracji architektoniczno-budowlanej określonych Prawem budowlanym.
  • Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego w zakresie:

a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami ochrony środowiska w składanych wnioskach,

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c) przygotowywania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pozwoleń na:

·      budowę,

·      rozbudowę względnie przebudowę,

·      zmianę sposobu użytkowania,

·      rozbiórkę obiektów,

d) przygotowania zgłoszeń dotyczących: budowy obiektów, wykonywania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania, rozbiórki – niewymagających pozwolenia na budowę,

e) wydawanie zaświadczeń w szczególności o samodzielności lokali,

f) prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości dla GUS i GUiNB,

g) prowadzenie archiwum.

  • Wydawanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa