ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
IV edycja Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego
26 czerwca 2019

NOWOŚCI W CZWARTEJ EDYCJI MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

 • Większa kwota na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 0,5% wydatków miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu! W MYSŁOWICACH TYM RAZEM TO BLISKO 1 900 000 ZŁ!
 • Budżet obywatelski obligatoryjny w miastach na prawach powiatu – BĘDZIE ORGANIZOWANY CO ROKU!
 • Podział kwoty budżetu obywatelskiego na 15 dzielnic z uwzględnieniem powierzchni dzielnicy i liczby mieszkańców – SZANSA DLA KAŻDEJ DZIELNICY!
 • Zadania realizowane na terenach będących we władaniu Miasta, bądź znajdujących się w trwałym zarządzie miejskiej jednostki organizacyjnej – WIĘCEJ TERENÓW DOSTĘPNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW!
 • Koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania w dzielnicy nie może być niższy niż dwa tysiące pięćset złotych lub wyższy niż  80 % całości środków – WNIOSKODAWCO PAMIĘTAJ O DOBRYM PRZELICZENIU KOSZTÓW SWOJEGO POMYSŁU!
 • Głosowanie elektroniczne – GŁOSOWANIE Z KAŻDEGO MIEJSCA 24H NA DOBĘ!

Wnioskodawco pamiętaj, że projekty zadań zgłaszanych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć:

 • zadań inwestycyjnych (remonty, adaptacje, budowa nowych obiektów), związanych z infrastrukturą techniczną, sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem braku tego typu inwestycji w najbliższym otoczeniu  i zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • zadań nieinwestycyjnych, tzw. „miękkich” z zakresu: edukacji, zdrowia, kultury, sportu, ekologii i ochrony środowiska, obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych itp.

Wnioskodawco, Twój pomysł musi spełniać następujące warunki:

 • projekty zadań muszą dotyczyć zadań własnych gminy,
 • składane projekty zadań muszą mieć charakter dzielnicowy, pod pojęciem którego rozumie się zadania służące rozwojowi danej dzielnicy lub jej mieszkańców,
 • powinny być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta,
 • o okresie realizacji nie dłuższym niż jeden rok budżetowy,
 • koszt realizacji zadania nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dzielnice, określonej zarządzeniem Prezydenta,
 • muszą być realizowane wyłącznie na terenie będącym we władaniu Miasta, bądź znajdującym się w trwałym zarządzie miejskiej jednostki organizacyjnej. W przypadku zadania zlokalizowanego na terenie znajdującym się w trwałym zarządzie, wymagane jest oświadczenie zarządcy obiektu o zapoznaniu się z projektem oraz przystosowaniu obiektu do potrzeb wynikających z realizacji zadania. Ponadto w przypadku zadań inwestycyjnych zarządca obiektu zobowiązuje się w oświadczeniu do jego późniejszego utrzymania.

Wnioskodawco, w ramach MBO nie mogą być realizowane zadania:

 • które służą jedynie wąskiej grupie społecznej,
 • o ograniczonej dostępności czasowej,
 • sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa (w tym aktami prawa miejscowego np. planami zagospodarowania przestrzennego, dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi miasta Mysłowice),
 • naruszające prawa osób trzecich,
 • zakładające realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia,
 • przewidujące jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie,
 • których koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania w dzielnicy jest niższy niż dwa tysiące pięćset złotych lub wyższy niż 80 % całości środków.

1. Z rodziną, znajomymi, współpracownikami, sąsiadami stwórz pomysł, który może odmienić Twoją dzielnicę, okolicę, w której mieszkasz. Zadbaj o poparcie swojego pomysłu. Potrzebujesz poparcia minimum 15 mieszkańców miasta.

2. Pobierz formularz zgłoszeniowy. Od momentu uruchomienia naboru wniosków formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie internetowej Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego i stronie Urzędu Miasta, a w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice (stanowisko „Informacja”) przy ulicy Powstańców 1.

3. Opisz swój pomysł najdokładniej jak potrafisz. Wskaż miejsce gdzie zadanie będzie realizowane. Oblicz koszty jego realizacji i utrzymania. Wsparcie uzyskasz w Urzędzie Miasta lub poszukaj informacji w Internecie.

4. W Mysłowickim Budżecie Obywatelskim każda dzielnica ma przyporządkowaną pulę na propozycje zadań do realizacji. Pamiętaj, że pojedyncza propozycja zadania nie może przekroczyć 80% tej puli!

5. Do formularza dołącz listę poparcia, mapkę i wszelkie inne oświadczenia i materiały, które pomogą dobrze zweryfikować i ocenić Twoją propozycję zadania. Podpisz swój formularz!

6. Gotowe formularze z pomysłami możesz złożyć w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Urząd Miasta Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 z adnotacją na kopercie „Mysłowicki Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice),
 • osobiście, w Urzędzie Miasta Mysłowice, w Kancelarii Ogólnej, ul. Powstańców 1,
 • drogą elektroniczną, na adres mbo@myslowice.pl, w formie skanów oryginalnych i podpisanych dokumentów.

7. Twoja propozycja zadania do realizacji w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego będzie poddana ocenie przez Zespół ds. weryfikacji. W razie potrzeby zostaniesz poproszony o uzupełnienie lub wyjaśnienie do złożonego wniosku. Zweryfikowane propozycje zadań zostaną opublikowane, a mieszkańcy miasta wybiorą te, które zostaną ostatecznie zrealizowane.

8. Zadbaj o odpowiednią promocję swojej propozycji zadania. Postaraj się przekonać jak najwięcej osób do swojej propozycji. To okazja do pokazania jak jesteś kreatywny!

9. Głosowanie przeprowadzimy elektronicznie, zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem. Mieszkańcy, za pośrednictwem specjalnej strony internetowej będą mogli zagłosować na TYLKO JEDNĄ wybraną przez siebie propozycję zadania z dowolnej dzielnicy. Dzięki głosowaniu elektronicznemu będzie można głosować 24 godziny na dobę. Do dyspozycji mieszkańców będą także stacjonarne punkty głosowania, gdzie będzie można zagłosować przy użyciu przygotowanego sprzętu.

10. Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Mysłowic. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

11. Pamiętaj! Aby propozycja zadania trafiła do realizacji, oprócz wygranej, musi zdobyć co najmniej 50 głosów!

12. Wyłonione propozycje zadań do realizacji w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego zostaną wprowadzone do projektu budżetu i zrealizowane w 2020 roku.

PROJEKTOWANY HARMONOGRAM MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Otwarcie naboru formularzy - 01.07.2019 r.
 • Zakończenie naboru formularzy - 15.07.2019 r.
 • Zakończenie oceny formalnej złożonych formularzy - 16.08.2019 r.
 • Publikacja list (zadania przyjęte i odrzucone) - 19.08.2019 r.
 • Zakończenie trybu odwoławczego - 02.09.2019 r.
 • Publikacja list pod głosowanie - 09.09.2019 r.
 • Rusza głosowanie - 16.09.2019 r.
 • Koniec głosowania - 23.09.2019 r.
 • Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach MBO - 01.10.2019 r.
Zobacz także:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa