ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice dotycząca sesji poświęconej omówieniu Raportu o stanie miasta
10 czerwca 2019

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Rada Miasta Mysłowice będzie rozpatrywała Raport o stanie miasta na sesji, która została zaplanowana na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 15:00.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa