ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Rekrutacja do przedszkoli na rok 2017/2018
31 marca 2017

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

  • Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną

Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie od 18 marca 2017 r. do 24 marca 2017 r. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

  • Warunki i zasady udziału w rekrutacji

O przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice. Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola publicznego należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl  lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać w dowolnej placówce.  Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 3 kwietnia 2017 r.  do  13 kwietnia 2017 r.

Ważne terminy - harmonogram rekrutacji

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 20.03.2017 r. godz. 8:00

-

do 24.03.2017 r. godz. 15:00

-

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

03.04.2017 r. godz. 8.00

23.05.2017 r. godz. 8:00

   Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 03.04.2017 r. godz. 8:00

od 23.05.2017 r. godz.8:00

do 13.04.2017 r. godz. 15:00

do 31.05.2017 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych             

11.05.2017 r. godz. 08:00

21.06.2017 r. godz. 8:00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia        

od 11.05.2017 r. godz. 08:00

od 21.06.2017 r. godz. 8:00

do 15.05.2017 r. godz. 15:00

do 26.06.2017 r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych

18.05.2017 r. 08:00

28.06.2017 r. godz. 15:00

 

Kryteria naboru do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018 w Mieście Mysłowice.

WAŻNE

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa